REGULAMIN

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mabycslub.pl; 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kupmimamo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK ul. Kościuszki 7; 72-344 Rewal, NIP 8571921789 Regon 365491185, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. I. 2014 poz . 827 ze zm.) 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mabycslub.pl 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kupmimamo.pl prowadzony jest przez

MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK; ul. Kościuszki 7; 72-344 Rewal ,

NIP 8571921789 Regon 365491185

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Złożenie Zamówienia może nastąpić zarówno bez rejestracji, jak i po rejestracji Klienta. 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towaru i/lub jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam„ – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

V. Dostawa 5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 5.2. Dostawa zamówionych Towarów: pod wskazany adres: za pośrednictwem Kuriera 5.3. Kupując bezpośrednio w naszym sklepie klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. 5.4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru z miejsca wysyłki. 5.5. Istnieje możliwość wysyłki paczką “za pobranim” jeśli zamówienie nie zawiera produktów personalizowanych.

VI. Ceny i metody płatności 6.1. Ceny wszystkich towarów zamieszczone na stronie sklepu podawane są w złotych polskich. 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: –przelewem na konto bankowe

  • Dane do przelewu:
  • MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK
  • ul.Kościuszki 7; 72-344 Rewal
  • nr konta (mBank) – 44 1140 2004 0000 3702 7646 5330
  • Jako tytuł przelewu należy wpisać numer zamówienia

-za pośrednictwem bezpiecznych płatności przelewy24

6.3 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin nie stanowi inaczej. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. 7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia . a) pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny: MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK; ul.Jedności narodowej 83A/6; 78-100 Kołobrzeg b) oświadczenie wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: dmmultigroup@gmail.com 7.3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku uzupełnienia formularza drogą elektroniczną, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w odpowiedzi na przesłane oświadczenie. 7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami; 7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK; ul.Jedności narodowej 83A/6; 78-100 Kołobrzeg

7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy, wynoszącego 14 dni. 7.7. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. 7.8. W związku ze zwrotem Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opakowanie i wysyłka). 7.9. Zwrotu płatności i dokonuje się nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. 7.12. Towary Klient musi odesłać na adres:MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK; ul.Jedności narodowej 83A/6; 78-100 Kołobrzeg 7.13. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 8.1. „MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres dmmultigroup@gmail.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 8.3. Wraz z reklamowanym towarem, należy dołączyć opis reklamacji, oraz paragon .W opisie reklamacji należy zawrzeć imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu; datę i okoliczności i wystąpienia wady oraz swoje roszczenia.

IX. Postanowienia końcowe 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 1) Administratorem danych jest MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK  siedzibą w Rewalu, ul.Kościuszki 7, 72-344 Rewal,  dmmultigroup@gmail.com 2) Istnieje możliwość skontaktowania się w sprawie ochrony danych za pośrednictwem: dmmultigroup@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK  w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK, w tym przekazywania informacji handlowych 4) W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne bo dzięki temu możemy współpracować 6) Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK jest udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów lub wszystkie inne osoby występujące z zapytaniem do dowolnego działu naszej firmy – również marketing bezpośredni produktów lub usług własnych MŚ MULTI GROUP MARTA ŚWIĄTEK  (np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe możliwości zakupu). Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( e-mail) 7) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane: zewnętrznym dostawcom usług ( kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne, płatnicze);