Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży odzieży i gadżetów w sklepie www.kupmimamo.pl

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej kupmimamo.pl.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem: dmmultigroup@gmail.com

Sklep jest własnością Dawida Maciejewskiego  podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Szczecin pod numerem identyfikacji podatkowej                     NIP 8522656962 Regon 383544000

§ 2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Koszty przesyłki to 15zł bez względu na wielkość zamówienia.

§ 4 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar występuje przelewem na konto bankowe sklepu lub za pośrednictwem Paypal.

§  5 Procedura reklamacji

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego oraz datę zakupu.)

§  6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§  8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3. Data opublikowania regulaminu 12.06.2019

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych jest DM MULTI GROUP – Dawid Maciejewski  siedzibą w Szczecinie, ul.Gerwazego 3/20
71-212 Szczecin,  dmmultigroup@gmail.com
2) Istnieje możliwość skontaktowania się w sprawie ochrony danych za pośrednictwem:
dmmultigroup@gmail.com 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  DM MULTI GROUP – Dawid Maciejewski  w celu odpowiedzi na
otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług DM MULTI GROUP – Dawid Maciejewski, w tym przekazywania informacji handlowych
4) W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne bo dzięki temu możemy
współpracować
6) Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez DM MULTI GROUP – Dawid Maciejewski jest udzielenie
odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów lub wszystkie inne osoby występujące z
zapytaniem do dowolnego działu naszej firmy – również marketing bezpośredni produktów lub usług własnych DM MULTI GROUP – Dawid Maciejewski  (np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe
możliwości zakupu). Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków
komunikacji elektronicznej ( e-mail)
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane: zewnętrznym dostawcom usług ( kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);